ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) จำนวน 1 หลัง ด้งยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กันยายน 09, 2563 58