สอบถามเรื่องหอกระจายเสียง

By สิงหาคม 17, 2563 14

13 สิงหาคม 2563

สอบถามเรื่องหอกระจายเสียง

ผมเป็นคนขอลำโพงกระจายเสียง ผมต้องเป็นคนจ่ายค่าไฟฟ้าถูกต้องไหมครับ


17 สิงหาคม 2563

เทศบาลนครระยองได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


เทศบาลนครระยองได้ติดต่อกับผู้ร้องเรียบร้อยแล้ว


Rate this item
(0 votes)