ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารห้องสมุดและศูนย์เยาวชน หอพระพุทธอังคีรส และอาคารห้องสุขาของห้องสมุดประชาชน เทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สิงหาคม 20, 2563 74