ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบฝังกลบ เทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สิงหาคม 20, 2563 45