การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง ลงวันที่ กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กรกฎาคม 16, 2563 71