การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ตามที่เทศบาลนครระยองได้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใวในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562 และได้ร่วมกันกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของเทศบาลนครระยอง ในปี 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลนครระยองจึงกำหนดแนวทางมาตรการในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานตามขั้นตอนของคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการประชาชน
2. ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนผู้ใช้บริการทราบ ณ จุดให้บริการและผ่านทุกช่องทางบนสื่อออนไลน์ของเทศบาลนครระยอง
3. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องกำกับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เป็นกลาง และไม่เลือกปฏิบัติ
4. ส่งเสริมให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เช่น การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และนำแนวทางการมีส่วนร่วมหรือความเห็นนั้นมาปรับใช้ตามความเหมาะสม เป็นต้น
เทศบาลนครระยองจึงได้การดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานพร้อมเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบทั้งจุดบริการประชาชนและผ่านทางเว็ปไซต์หลักของเทศบาลนครระยอง รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอแนะผ่านช่องทางของเทศบาลนครระยอง ทั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลนครระยอง และผ่านทางช่องทางออนไลน์ www.rayongcity.go.th

Facebook : เทศบาลนครระยอง Line @ : @weloverayongcity

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563 16:55