Print this page

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กรกฎาคม 09, 2563 849

 

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
  แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
 แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564  

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565
แบบรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565