การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

กรกฎาคม 09, 2563 77

 

  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง