การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มิถุนายน 24, 2563 1394

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
 ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 8 ปี 2561
 ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 9 ปี 2562

 มาตรฐานทั่วไปการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 2 ปี 2561


หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

 แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี
 ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง บรรจุผู้ออกจากราชการกลับเข้ารับราชการ 2563

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

 ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์ฯการบริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

 ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง เงื่อนไขการบริหารงานบุคคล ฉ10 2563

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 ประกาศ ทน.รย.เรื่องเงื่อนไขการเลื่อนขั้น
 ประกาศเทศบาลครระยอง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  
 ว40  
หลักเกณฑ์ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
หลักเกณฑ์การดำเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาล  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน พ.ศ.2548 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 ประกาศเทศบาลนครระยอง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 
 ประกาศเทศบาลครระยอง เรื่อง นโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563  
 ประกาศเทศบาลครระยอง เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563-2564  
ประกาศเทศบาลครระยอง เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2565

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ
 - การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
 - การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ
 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2562
 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2563  
- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564
   
Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันอังคาร, 31 พฤษภาคม 2565 13:46