การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มิถุนายน 24, 2563 359

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

 ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
 ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 8 ปี 2561
 ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 9 ปี 2562

 มาตรฐานทั่วไปการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 2 ปี 2561


หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

 แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี
 ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง บรรจุผู้ออกจากราชการกลับเข้ารับราชการ 2563

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

 ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์ฯการบริหารงานบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

 ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่อง เงื่อนไขการบริหารงานบุคคล ฉ10 2563

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 ประกาศ ทน.รย.เรื่องเงื่อนไขการเลื่อนขั้น
 ประกาศเทศบาลครระยอง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  
 ว40  

 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 ประกาศเทศบาลนครระยอง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 ประกาศเทศบาลครระยอง เรื่อง นโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส  

 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล

 รายงานผลการดำเนินงานตามนโบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562
   
   
Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันศุกร์, 10 กรกฎาคม 2563 14:22