“โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓”

เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง เป็นประธานใน “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเทศบาลนครระยอง การบรรยายและสัมมนา โดยนางสาวไพรัตน์ เพ็ชรมณี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ อบจ.ระยองในหัวข้อ "แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)"
การบรรยายและสัมมนา ในหัวข้อ “ แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน” โดย นายสุกฤษฎิ์ เทียงแก้ว ผอ.สำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดระยอง วัตถุประสงค์ในการจัดการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร และข้าราชการประจำของเทศบาลนครระยอง เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครระยองมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมอันมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่นและ เพื่อหาแนวทางในการประสานความร่วมมือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงาน โดยสร้างจิตสำนึกและความตระหนักที่จะไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน มุ่งสู่การเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใสสะอาด

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันศุกร์, 16 ตุลาคม 2563 11:08