ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นสนามปฐมวัย พร้อมติดตั้ง และปรับพื้นที่รองรับการติดตั้งเครื่อง จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงเรียนเทศบาลนครระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มิถุนายน 10, 2563 16