เอกสารประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและเอกสารประมาณราคาประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By มิถุนายน 05, 2563 768

1.โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติและสร้างความปรองดองสมานฉันท์
2.โครงการฝึกอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลนครระยอง
3.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง
5.โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
6.โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
7.โครงการอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตครบวงจร
8.โครงการจัดงานก่อพระเจดีย์ทราย
9.โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์
10.โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
11.กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการจัดงานห่มผ้าองค์พระเจดีย์กลางน้ำ
12.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง
13.โครงการภูมิบุรี ศรีระยอง
14.โครงการประกวดบรรยายธรรม และประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
15.โครงการเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
16.โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพระดับประเทศ
17.โครงการแข่งขันกีฬาสากล "สวนศรีเมืองคัพ" เทศบาลนครระยอง
18.โครงการแข่งขันฟุตบอล "ปากน้ำศัพ" เทศบาลนครระยอง
19.โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน เทศบาลนครระยอง
20.โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง - ลูกกรุง
21.โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
22.โครงการประกวดดนตรีเพื่อเยาวชน
23.โครงการสัปดาห์วันเยาวชนแห่งชาติ
24.โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
25.โครงการ 3ช 3ใช้ คุณไม่ใช้เราขอ
26.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (4 Smart)
27.โครงการส่งเสริมสุขภาพรากแก้วแห่งชีวิต
28.โครงการเสริมสร้างพลังใจ เพิ่มพลังชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล
29.โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
30.โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน
31.โครงการ อถล.อาสารักษ์สิ่งแวดล้อม
32.โครงการนครระยองลดใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟม
33.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
34.โครงการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่กลุ่มสตรีชุมชน เทศบาลนครระยอง
35.โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคนพิการ
36.โครงการเสริมสร้างความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว
37.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนทําแผนชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง
38.โครงการผู้สูงวัย สานสัมพันธ์ ร่วมใจกันสามัคคีในเขตเทศบาลนครระยอง
39.โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์
40.โครงการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
41.โครงการหนึ่งปณิธานความดีตามแนวพระราชดําริอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
42.โครงการอบรมสัมมนาด้านการพัฒนาชุมชน
43.โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครระยอง
44.โครงการทําดีเพื่อพ่อสานต่อแก้ปัญหายาเสพติด
45.โครงการอบรมให้ความรู้ในการจัดการเลือกตั้งการเลือกตั้ง
46.โครงการจากวัยสู่วัย อยู่อย่างไรให้มีคุณค่า

1.โครงการปรับปรุงช่องจอดรถภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร (แห่งที่ 1)
2.โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล พร้อมระบบระบายน้ำ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ
3.โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
4.โครงการก่อสร้างเวทีพร้อมห้องเก็บพัสดุ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
5.โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมหน้าอาคารเรียน 3 และ อาคารเรียน 6 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
6. โครงการก่อสร้างติดตั้งรั้วสแตนเลส โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
7.โครงการก่อสร้างหลังคาและปูกระเบื้อง ด้านหลังอาคารเรียน 5 โรงเรียนสาธิต
8.โครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารเรียน โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
9.โครงการปรับปรุงห้องคหกรรม โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
10.โครงการก่อสร้างศูนย์จําหน่ายอาหารทะเลสด บริเวณศูนย์แสดงสินค้าปากน้ำ
11.โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ และไฟฟ้าถนนหมื่นสวัสดิ์ สวัสดิ์เจริญ 2
12.โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยคงเมือง
13.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อชิโมโตะ
14.โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยผ่องดี (ระยะที่ 2)
15.โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศาลาท่าเกตุ
16.โครงการก่อสร้างเขื่อนกันดินเลียบแม่น้ำระยองพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนท่าบรรทุก
17.ครงการก่อสร้างถนนซอยน้ากรุด
18.โครงการก่อสร้างถนนซอยพ่อแก่
19.โครงการก่อสร้างถนนและสะพานบางจาก ซอย 19
20.โครงการปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนซอยสุขสมบูรณ์
21.โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยร่มเย็น 2
22.โครงการก่อสร้างถนนบางจาก ซอย 9 พร้อมระบบระบายน้ำ (ต่อจากโครงการเดิม)
23.โครงการก่อสร้างถนนบางจาก ซอย 10 พร้อมระบบระบายน้ำ (ต่อจากโครงการเดิม)
24.โครงการก่อสร้างและติดตั้งเสาพร้อมโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด High Mast ถนนสุขุมวิท
25.โครงการก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ซอยบ้านทุ่งโตนด
26.โครงการบูรณาการระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานถนนยมจินดา
27.โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างเจดีย์กลางน้ำ

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันศุกร์, 05 มิถุนายน 2563 14:16