การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครระยอง

พฤษภาคม 21, 2563 172

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของเทศบาลนครระยอง

เอกสารตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราช พ.ศ. 2540

1. ผลการพิจารณา หรือ คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน ซึ่งในส่วนของเทศบาลนครระยองมีดังนี้
(1.1).รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครระยอง
2. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4) ซึ่งในส่วนของเทศบาลนครระยอง มีดังนี้
(2.1).แผนการดำเนินงาน
3. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ ซึ่งในส่วนของเทศบาลนครระยอง มีดังนี้
(3.1).เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
(3.2).รายงานผลการปฏิบัติงาน

(3.3).แผนพัฒนาเทศบาลนครระยอง
(3.4).แผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
4. คู่มือ หรือ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งในส่วนของเทศบาลนครระยอง มีดังนี้
(4.1).รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา 7 วรรคสอง ซึ่งในส่วนของเทศบาลนครระยอง มีดังนี้
(5.1). โครงสร้างคณะผู้บริหารเทศบาลนครระยอง
(5.2). โครงสร้างหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครระยอง
(5.3). โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาล
(5.4). กรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างองค์กร

(5.5). อำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครระยอง
(5.6). แผนที่ตั้งเทศบาลนครระยอง
(5.7). โทรศัพท์ภายในเทศบาลนครระยอง
(5.8). โทรศัพท์หน่วยงานภายในของเทศบาลนครระยอง
6. มติคณะรัฐมนตรี หรือ มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ โดยมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งในส่วนของเทศบาลนครระยอง มีดังนี้
(6.1). สัญญาในการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลนครระยอง
(6.2). สัญญาให้สัมปทานกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลนครระยอง

7. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งในส่วนของเทศบาลนครระยอง มีดังนี้
(7.1).ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
(7.2).ข่าวประกาศทางราชการ
(7.3).ข่าวประกาศรับสมัครงาน
(7.4).ข้อมูลการคลัง
(7.4.1).แผนการจัดหาพัสดุ
(7.4.2).แผนการใช้จ่ายเงิน
(7.4.3).สถิติรายรับ
(7.4.4).สถิติรายจ่าย
(7.4.5).งบแสดงฐานะการเงิน
(7.4.6).ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
(7.4.7).ผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง
(7.4.8).รายงานการรับเงิน-การจ่ายเงิน
(7.5).สถิติประชากร


สิทธิของประชาชน ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ . 2540
1. สิทธิในการตรวจดูข้อมูลข่าวสาร
2. สิทธิที่จะยื่นคำของข้อมูลข่าวสาร
3. สิทธิในการขอตรวจดูหรือสำเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
4. สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองมิให้มีการนำข่าวสารส่วนบุคคลไปใช้อย่างไม่เหมาะสม
5. สิทธิในการร้องเรียนหน่วยงานของรัฐ
6. สิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด ?
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการมีขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อที่ประชาชนจะได้สามารถแสดงความคิดเห็น และใช้สิทธิทางการเมืองได้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงเป็นการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคง ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิ และหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ ส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใสมุ่งต่อประโยชน์สุขของประชาชนมากยิ่งขึ้น

ประชาชนทุกคนมีสิทธิตรวจดูข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐหรือไม่ ?
กฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้ให้สิทธิแก่ประชาชนในการตรวจดูข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียหรือไม่สามารถที่จะใช้สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารที่กฎหมายกำหนดไว้นี้ได้

ข้อมูลข่าวสารของรายการหมายความว่าอย่างไร ?

ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารนั้นต้องอยู่ในความครอบครอง หรือ ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าเนื้อหาสาระของข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการของรัฐหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือเอกชนใด ๆ ก็ได้

ข้อมูลข่าวสารประวัติศาสตร์คืออะไร ?

ข้อมูลข่าวสารประวัติศาสตร์ คือ ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีอายุครบกำหนด 20 ปี สำหรับข้อมูลข่าวสารทั่วไป หรือ 75 ปี สำหรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์

กฏหมายกำหนดให้สิทธิอะไรบ้างแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ ?
1. สิทธิ ?ได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ?
2. สิทธิ ?คัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารกรณีมีส่วนได้เสีย?
3. สิทธิ ?ร้องเรียนหน่วยงานของรัฐ?
4. สิทธิ ?อุทธรณ์คำสั่งไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ?
5. สิทธิ ?ได้รับการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล?

ประชาชนจะร้องเรียนหน่วยงานของรัฐได้อย่างไร และร้องเรียนกับใคร ?
ประชาชนมีสิทธิยื่นคำร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) กระบวนการขั้นตอนการร้องเรียน
1. ประชาชนพบว่ามีกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามกฏหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
2. ยื่นคำร้องเรียนต่อ กขร.
3. กขร.มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณา และให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน และสขร. ตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้คำแนะนำหน่วยงานปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารฯ
4. หน่วยงานพิจารณาดำเนินการ และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบพร้อมรายงาน กขร. ทราบ
5. กรณีถ้าผู้ร้องเรียน ?พอใจ? เป็นอันยุติเรื่อง
6. กรณีถ้าผู้ร้องเรียน ?ไม่พอใจ? ขอให้คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยต่อไป และกขร. พิจารณาวินิจฉัย และแจ้งให้หน่วยปฏิบัติตามคำวินิฉัย
7. กขร. ติดตามผลว่ามีการปฏิบัติตามคำวินิฉัยแล้วหรือไม่ หากไม่ปฏิบัติจะใช้มาตราการเร่งรัด และรายงานผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดดำเนินการพิจารณา เพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป

หมายเหตุ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

Last modified on วันศุกร์, 22 พฤษภาคม 2563 09:28