ขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

หลักฐานที่ต้องใช้

1. อาคารพักอาศัย  ชั้นเดียว
-แบบแปลนอาคาร     จำนวน  2  ชุด
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขออนุญาต
-สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต
-โฉนดที่ดินถ่ายสำเนาขนาดเท่าฉบับจริง
หน้าหลัง
-ผู้เขียนแบบ  วุฒิไม่ต่ำกว่า ปวช. พร้อม ลงลายมือชื่อในแบบ
-สถาปนิกออกแบบ (พื้นที่ตั้งแต่  150  ตารางเมตรขึ้น

**กรณีที่ผู้ขอนุญาตไม่ใช่คนเดียวกับเจ้าของที่ดินต้องมีเอกสาร  ดังนี้**

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน

-สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน

-หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดินในการก่อสร้างอาคาร

 

2.  อาคาร 1-2 ชั้น ตั้งแต่ 2 คูหา ขึ้นไป (ห้องแถวหรือบ้านแถว) -แบบอาคาร    จำนวน  2 ชุด
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขออนุญาต
-สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต
-โฉนดที่ดินถ่ายสำเนาขนาดเท่าฉบับจริง หน้า-หลัง (ห้ามย่อ)
-ผู้เขียนแบบ  วุฒิไม่ต่ำกว่า  ปวช.  พร้อมลงลายมือชื่อในแบบ
-สถาปนิกออกแบบ (พื้นที่ตั้งแต่  150 ตร.ม.ขึ้นไป
-วิศวกรออกแบบ
-วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง
**กรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ใช่คนเดียวกับเจ้าของที่ดินให้ดูตามข้อ  1.**


3.  อาคาร  3  ชั้น  (ขึ้นไป) เอกสารที่ใช้
-แบบอาคาร  จำนวน  5  ชุด
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขออนุญาต
-สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต
-โฉนดที่ดินถ่ายสำเนาขนาดเท่าฉบับจริงหน้า-หลัง
-รายการคำนวณ
-สถาปนิกออกแบบ  (พื้นที่ตั้งแต่  150 ตร.ม.ขึ้นไป)
-วิศวกรออกแบบ
-วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง

**กรณีที่ผู้ขออนุญาตไม่ใช่คนเดียวกับเจ้าของที่ดินให้ดูตามข้อ 1.**

หมายเหตุ ถ้าผู้ขออนุญาตทำการปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดินข้างเคียงให้นำใบชิดเขตที่ดินด้านข้างเคียง  จำนวน 3 ฉบับ  มาแสดงด้วย  พร้อมด้วยเอกสาร  ดังนี้

-โฉนดที่ดินที่ทำการชิดเขต

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของที่ดินที่ชิดเขต

-สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดินที่ชิดเขต

ระยะเวลาดำเนินการ

ข้อ 1,2,3 รวมระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ค่าธรรมเนียม ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของอาคาีร
ติดต่อ คุณรัชฎาภรณ์ พงษ์พุก และ คุณณภัทร วรรณวงษ์ เบอร์โทรศัพท์ 038-612-306
แบบฟอร์ม คำขออนุญาตก่อสร้าง
Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันพฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2563 14:12