การโอนเงินงบประมาณรายการที่ได้เบิกตัดปี (งบประมาณ พ.ศ. 2562) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

By กุมภาพันธ์ 24, 2563 36
Rate this item
(0 votes)