ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลนครระยอง (หลังเก่า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 เดือน (ตั้งแต่เดือนกุมพาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มกราคม 13, 2563 28