ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าอาคารเรียน 7 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

มกราคม 10, 2563 57