มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

พฤศจิกายน 06, 2562 33