มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

พฤศจิกายน 01, 2562 22