ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าอาคารเรียน 7 โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตุลาคม 25, 2562 32