ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของเทศบาลนครระยอง จำนวน 10 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตุลาคม 16, 2562 45