การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นบริเวณหน้าอาคารเรียน 4 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม

สิงหาคม 15, 2562 64