ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 32 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สิงหาคม 09, 2562 8