มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี มิ.ย. 62

มิถุนายน 07, 2562 49