ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มิถุนายน 13, 2562 6