รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน

พฤษภาคม 02, 2562 942

 รายงานการประชุมประจำเดือน ปี 2564

ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 1 (26 มค 64)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 2 (2 กพ 64)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 3 (2 มีค 64)
   

รายงานการประชุมประจำเดือน ปี 2563

ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 1 (7 ม.ค. 63)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 2 (4 ก.พ. 63)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 3 (10 มี.ค. 63)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 4 (งดประชุม)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 5 (2 มิย 63)  
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 6 (2 มิย 63)  
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 7 (14 กค 63)  
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 8 (4 สค 63)  
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 9 (1 กย 63)  
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 10 (6 ตค 63)  
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 11 (3 พย 63)  
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 12 (1 พค 63)  

รายงานการประชุมประจำเดือน ปี 2562 

ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 1 (2 ม.ค. 62)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 2 (6 ก.พ. 62)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 3 (5 มี.ค. 62)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 4 (2 เม.ย. 62)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 5 (7 พ.ค. 62)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 6 (4 มิ.ย. 62)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 7 (2 ก.ค. 62)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 8 (6 ส.ค. 62)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 9 (3 ก.ย. 62)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 10 (1 ต.ค. 62)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 11 (12 พ.ย. 62)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 12 (งดประชุม)

รายงานการประชุมประจำเดือน ปี 2561 

ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 1 (3 ม.ค. 61)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 2 (7 ก.พ. 61)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 3 (7 มี.ค. 61)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 4 (4 เม.ย. 61)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 5 (2 พ.ค. 61)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 6 (6 มิ.ย. 61)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 7 (4 ก.ค. 61)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 8 (8 ส.ค. 61)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 9 (5 ก.ย. 61)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 10 (3 ต.ค. 61)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 11 (4 พ.ย. 61)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 12 (12 พ.ย. 61)

รายงานการประชุมประจำเดือน ปี 2560

ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 1 (4 ม.ค. 60)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 2 (1 ก.พ. 60)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 3 (1 มี.ค. 60)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 4 (5 เม.ย. 60)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 5 (3 พ.ค. 60)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 6 (7 มิ.ย. 60)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 7 (5 ก.ค. 60)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 8 (2 ส.ค. 60)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 9 (6 ก.ย. 60)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 10 (4 ต.ค. 60)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 11 (1 พ.ย. 60)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 12 (6 ธ.ค. 60)

รายงานการประชุมประจำเดือน ปี 2559

ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 1(6 ม.ค. 59)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 2(3 ก.พ. 59)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 3(2 มี.ค. 59)

ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 4(20 เม.ย. 59)

ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 5(4 พ.ค. 59)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 6(1 มิ.ย. 59)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 7(6 ก.ค. 59)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 8(3 ส.ค. 59)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 9(9 ก.ย. 59)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 10(5 ต.ค. 59)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 11(2 พ.ย. 59)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 12(7 ธ.ค. 59)

 

 


 รายงานการประชุมประจำเดือน ปี 2558

ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 1(6 ม.ค. 58)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 2(3 ก.พ. 58)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 3(3 มี.ค. 58)

ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 4(7 เม.ย. 58)

ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 5(7 พ.ค. 58)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 6(2 มิ.ย. 58)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 7(7 ก.ค. 58)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 8(4 ส.ค. 58)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 9(1 ก.ย. 58)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 10(ุ6 ต.ค. 58)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 11(3 พ.ย. 58)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 12(9 ธ.ค. 58)

 

 


รายงานการประชุมประจำเดือน ปี 2557 

ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 1(7 ม.ค. 57)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 2(4 ก.พ. 57)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 3(4 มี.ค. 57)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 5(6 พ.ค. 57)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 6(3 มิ.ย. 57)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 7(1 ก.ค. 57)

 

 


รายงานการประชุมประจำเดือน ปี 2556 

ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 1(8 ม.ค. 56)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 2(5 ก.พ. 56)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 3(5 มี.ค. 56)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 4(2 เม.ย. 56)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 5(7 พ.ค. 56)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 6(4 มิ.ย. 56)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 7(2 ก.ค. 56)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 8(6 ส.ค. 56)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 9(3 ก.ย. 56)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 12(11 ธ.ค. 55)  

 


รายงานการประชุมประจำเดือน ปี 2555 

ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 1(10 ม.ค. 55)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 2(7 ก.พ. 55)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 3(6 มี.ค. 55)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 4(5 เม.ย. 55)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 5(1 พ.ค. 55)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 6(5 มิ.ย. 55)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 7(3 ก.ค. 55)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 8(7 ส.ค. 55)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 9(4 ก.ย. 55)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 10(2 ต.ค. 55)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 11(6 พ.ย. 55)
ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ครั้งที่ 12(11 ธ.ค. 55)

 

 

Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันพฤหัสบดี, 13 พฤษภาคม 2564 15:14