ประกาศประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานที่กักและดูแลสัตว์ ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรกฎาคม 29, 2563 17