ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานที่กักและดูแลสัตว์ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรกฎาคม 13, 2563 6