ยกเลิกร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดฝังในฝ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 12 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรกฎาคม 23, 2563 5