ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้อง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มีนาคม 15, 2562 5