ประกาศรับสมัครงานทางเทศบาล

ตามประกาศเทศบาลนครระยอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ได้ประกาศรับบุคคล
ด้วย เทศบาลระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีตำแหน่งบริหารที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) และจะดำเนินการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 อัตรา